Prodcuts : Others

ติดตั้ง LoRa Gateway จำนวน 5 ชุด ให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในศึกษาทดสอบระบบ Smart City
ติดตั้งระบบตรวจวัดความชื้นในดินออนไลน์สำหรับสวนทุเรียน โดยใช้ระบบ LoRa และ NB-IoT และติดตั้ง Node sensor จำนวนกว่า 100 สวน โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม